Tin 3 dạy hệ quản trị CSDN Access

Access là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS - Relational Database Management System) và là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền.

ØAccess cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người dùng nhanh chóng và dễ dàng xây  dựng chương  trình ứng dụng.
ØAccess cho phép người sử dụng quản , bảo trì, khai thác, lưu trữ số liệu một cách tổ chức trên máy tính, tạo ra các ứng dụng không cần lập trình.
Mời các bạn xem nội dung bài giảng tại:
https://drive.google.com/open?id=1zBNknNplxVEFMFN4ZqfoCt-ih7nuPtgh


Excel nằm trong bộ công cụ văn phòng Microsoft Office gồm nhiều phần mềm hỗ trợ viết văn bản, thuyết trình, quản lý email hay bảng tính như Excel. Phần mềm này giúp tạo ra các bảng tính, cùng các tính năng, công cụ hỗ trợ người dùng tính toán dữ liệu nhanh, chính xác với số lượng hàng triệu ô tính.Phần mềm Excel được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề khác nhau: Ví dụ như: Kế toán, Nhân sự, Hành chính, Giáo viên, Kỹ sư....

Công cụ này phù hợp cho những đối tượng soạn thảo tài liệu, tính toán các con số, phân tích dữ liệu gồm nhiều hàm thông dụng như Vlookup, Logic, SUM, AVG ,... cho phép bạn tính toán nhanh chóng mà ko cần sử dụng đến máy tính hay bất kì thiết bị nào khác hỗ trợ tính toán.

-Mời các bạn học viên xem nội dung bài giảng tại link này:

https://drive.google.com/open?id=12H14beWk_CUTyyqaKruiBMMZMvH5drWG

Môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản việt Nam trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, đường lỗi của Đảng trong Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và Cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.


Giúp cho sinh viên nắm được nội dung cơ bản của môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa Mác-Lênin và điều kiện cụ thể của Việt Nam, được thể hiện trong đường lối, quan điểm, chị thị, nghị quyết của Đàng và Pháp luật Nhà nước. Từ đó củng cố lòng tin vào con đường đi lên CNXH ở nước ta, nâng cao lòng tự hào dân tộc về Đảng, về Bác và có ý thức trách nhiệm cống hiến, góp phần xây dựng và bảo vên Tổ quốc trên cương vị được phân công.