Access là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDMS - Relational Database Management System) và là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ do hãng Microsoft giữ bản quyền.

ØAccess cung cấp hệ thống công cụ rất mạnh, giúp người dùng nhanh chóng và dễ dàng xây  dựng chương  trình ứng dụng.
ØAccess cho phép người sử dụng quản , bảo trì, khai thác, lưu trữ số liệu một cách tổ chức trên máy tính, tạo ra các ứng dụng không cần lập trình.
Mời các bạn xem nội dung bài giảng tại:
htt